مسابقات شطرنج 2X X5

₹380250.09
sit_and_go
Enter Price
5 tickets
Min players
2
Prize
₹380250.09
Status
Finalized

مسابقات شطرنج 2 نفره با 5 بلیط ورودی

همه قوانین همانند شطرنج استاندارد است ، به جز نصب اولیه. خط پادشاه به ترتیب تصادفی ترسیم می شود.

Players
1. ARMEN SARGSYAN
2. GIORGI JANGULASHVILI