مسابقات شطرنج 16X

₹591500.14
sit_and_go
Enter Price
1 tickets
Min players
16
Prize
₹591500.14
Status
Finalized

مسابقات شطرنج 16 نفره با 1 بلیط ورودی

همه قوانین همانند شطرنج استاندارد است ، به جز نصب اولیه. خط پادشاه به ترتیب تصادفی ترسیم می شود.

Players
1. ᲚᲔᲕᲐᲜ ᲨᲐᲗᲘᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
2. ՄԻՔԱՅԵԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
3. ГРАЧЯ ЧАХОЯН
4. ГАРИК ПАПОЯН
5. SHARASHIDZE NIKA
6. SMBAT MURADYAN
7. MARIAM AVETISYAN
8. MA RI
9. DITO LOMAIA
10. DAVIT ANDRIASYAN
11. GIORGI JANGULASHVILI
12. ԵՐԵՄՅԱՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՐ
13. ARMEN
14. KORONABLEF
15. MIKAYEL GALSTYAN
16. VARDAN