مسابقات شطرنج 4X

₹78254.98
sit_and_go
Enter Price
1 tickets
Min players
2
Prize
₹78254.98
Status
Finalized

مسابقات شطرنج 4 نفره با 3 بلیط ورودی

همه قوانین همانند شطرنج استاندارد است ، به جز نصب اولیه. خط پادشاه به ترتیب تصادفی ترسیم می شود.

Players
1. HASMIK SAHAKYAN
2. MIKAYEL GALSTYAN