مسابقات شطرنج 2X X5

₹381150.18
sit_and_go
Enter Price
5 tickets
Min players
2
Prize
₹381150.18
Status
Finalized

مسابقات شطرنج 2 نفره با 5 بلیط ورودی

همه قوانین همانند شطرنج استاندارد است ، به جز نصب اولیه. خط پادشاه به ترتیب تصادفی ترسیم می شود.

Players
1. LAWLIET
2. HATAKE-LAZO